Chorizo

Sauce tomate, mozzarelle, poivrons, chorizo, origan